Banner
Hero

Full Services

Digital Marketing

เพราะหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
ไม่ได้เน้นแค่การทำงานเชิงรับ
Chess
แต่จะต้องทำเชิงรุกและวางกลยุทธ์ด้านการตลาด
ผ่านสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์
Hero
Hero
Hero
วาง Action Plan และ งบประมาณ
รวมถึง Financial Plan และ Scenario Case ต่างๆ
Image
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero

Digital Business Analysis Services

บริการศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ ประกอบการวางแผน มองหาจุดแข็ง จุดอ่อน จุดขาย ทั้งของธุรกิจเอง
และของคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม ตั้งแต่ต้นจนจบของแผน Digital Business

 • Financial Analysis
 • Target Analysis & Customer Journey
 • STP Analysis and Setup
 • Problem Analysis
 • Pain Point Analysis
 • Benchmark & Referral
 • Customer Voice Analysis
 • 4P,7P, 7C, 5Force, SWOT Analysis
 • Value-Added & Marketing Funnel
 • CRM & Sales Force Planning & Implementation
 • KPI (Key Performance indicators)
 • BEP (Break Even Point)
 • ROI (Return on Investment)

1

วางแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้ง ออนไลน์​และออฟไลน์ ผ่านสื่อต่างๆ

2

สร้างเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับช่องทางการสื่อสารที่เลือก

3

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และสื่อเป้าหมาย พร้อมตัวชี้วัดโครงการ

4

วางแผนการใช้สื่อและเครื่องมือด้านการตลาดทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ ของทั้งโครงการ

5

สร้าง Community ระหว่างกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่ม (Social Private Network)

6

พัฒนาเครื่องมือด้านการตลาดต่างๆ ระบบ Web Application, Mobile Application ต่างๆ

Hero
Hero
Hero
Hero
Hero

Content Marketing Strategy

ตัวอย่างสื่อ หรือ Content รูปแบบต่างๆ

Hero
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero

Channel & Media Planning

เพราะสื่อทุกสื่อมี Brand Character และกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ดังนั้นการวางแผนใช้สื่อ ว่าจะใช้ช่องทางไหน ใช้แบบไหน ใช้ เลือกยังไง จึงต้องอาศัย

Professional

ที่จะคอยคิด วางแผน และช่วยดูแล

Maintenance
Management

Monitoring

ด้วยเครื่องมือด้าน Digital Business / Digital Marketing

Optimization

ทั้งการปรับแต่งโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ และเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) ที่จะทำให้การปรับแต่ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

Suggestion

คำแนะนำ จากผู้เชี่ยวชาญ นักการตลาด นักกลยุทธ์ ที่จะคอยให้ความช่วย เหลือตลอดโครงการ

Reporting

รายงานทั้งแบบ PDF, Graph และการเข้ามาดูระบบ Monitoring ด้วยตัวคุณเอง ไร้การปรับแต่ง Report ใดๆ

KPI

(Key Performance Indicator)

หลากหลายตัวเลือกในการวัดผล ความคุ้มค่าของการลงทุนด้าน
Digital Business / Digital Marketing ที่ไม่เน้นแค่จำนวนคนดู (View), หรือจำนวน Like

แต่เรามุ่งเน้นไปที่ Value ที่แท้จริงของทุกโครงการ
 • Impression จำนวนการแสดงผล ที่ปรากฏใน Feed หรือ Time line ของ ผู้ใช้วัดผลตามช่วง สัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือเปรียบเทียบก่อนหน้า
 • Audience Growth Rate หรืออัตราการเติบโตของ กลุ่มเป้าหมายตามช่วงเวลาที่วางไว้
 • Post Reach จำนวนคนที่เห็น Post ของเราตั้งแต่เริ่มเผยแพร่ออกไป
 • Applause Rate การเปรียบเทียบ คนที่กดไลค์ เทียบกับผู้ติดตามทั้งหมด ว่า มีสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ เติบโตยังไง ตามช่วงเวลา
 • Conversion Rate เป็น % สำหรับใช้วัดจำนวนคนที่ลงมือทำบางสิ่งบาง อย่างตามที่เราวางไว้ (Take Action)
 • Cost Per Click (CPP) ตัวเลขสัดส่วนที่จะบอกว่าเราใช้เงินไปเท่าไหร่ต่อการ คลิ๊กหนึ่งครั้ง จากโฆษณาของเรา
 • Cost Per Thousand Impressions (CPM) คือจำนวนเงินที่เราจ่ายไป สำหรับการที่จะทำให้คน 1000 คนเห็น Ads. ของเรา ยอดรวมของใบเสนอ ราคา จาก Campaign หรือ ช่วงระยะเวลา
 • กำไร (Profit) ที่ได้จากสื่อต่างๆ หรือจาก Campaign
 • การแสดงผล (Impression)Amplification Rate เป็น % เปรียบเทียบเนื้อหา ว่าเรื่องไหนมีการแชร์ กันมากที่สุด
 • Virality Rate เป็น % การเปรียบเทียบจำนวนคนที่แชร์โพสต์ เทียบกับ จำนวนการแสดงผล (Impression)
 • Social Media Conversion Rate คือตัวเลขสัดส่วนที่จะบอกว่า %ลฃ Conversion Rate ทั้งหมดจาก Social Media ของเราเป็นเท่าไหร่
 • จำนวนสมาชิก (Member Profile) ที่เพิ่มขึ้นจาก Campaign หรือตาม ช่วงเวลา
 • Bounce Rate หรือ สัดส่วนของคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์หรือ Landing Page แล้วไม่ได้ทำอะไรต่อ
 • จำนวนผู้เช้าชม เว็บไซต์ หรือ Campaign ทั้งจาก Online ต่างๆ และ Social Media
 • จำนวนการติดต่อ หรือขอใบเสนอราคา
 • Bounce Rate หรือ สัดส่วนของคนที่เข้ามาที่เว็บไซต์หรือ Landing Page แล้วไม่ได้ทำอะไรต่อ

ตัวอย่างผลงานบางส่วนของเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม