Synerry
0 %

Jigsaw Sales Force

Jigsaw Sales Force คือระบบโปรแกรมสำหรับ บริหารงานขาย บริหารทีมขาย แบบมืออาชีพ
ระบบช่วยในการออกใบเสนอราคาของพนักงานขาย ระบบช่วยประมาณการณ์ยอดการขาย
และติดตาม การทำงานของพนักงานขาย ซึ่งเราได้เน้นการออกแบบให้ระบบมีความง่าย
สะดวกต่อการใช้งาน การแสดงผลข้อมูลแบบ One Stop Shopping คือ
ข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าหนึ่งราย จะต้องรวมอยู่ที่เดียวกัน และ Jigsaw Sales Force
สามารถทำงานร่วมกัน Jigsaw CRM ได้
 • Target Setting + Team Setup
  Target Setting + Team Setup
  คือระบบที่เกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมาย ติดตาม ตรวจสอบ และปรับแต่งรวมถึงการ setup team ให้กับพนักงานขาย
 • Lead/Account/Campaign Management
  Lead/Account/Campaign Management
  ระบบการบริหารจัดการ “Lead / Account / Campaign” พร้อมระบบรายงานและฟังก์ชั่น การกรองข้อมูลในหน้าจอเดียว
 • Quotation System
  Quotation System
  ระบบการออกใบเสนอราคา และระบบ Sales Forecast ระบบการประมาณการณ์ หรือคาดการณ์ยอดการขาย
 • Sales through/Sales order
  Sales through/Sales order
  ระบบรายงานสรุปยอดการขายได้จริงตามช่วง เวลา และตามทีมหรือพนักงานขาย
 • Contract System
  Contract System
  ระบบการติดตาม ตรวจสอบ สัญญา แจ้งเตือนต่างๆ
 • Customer Survey
  Customer Survey
  ระบบการประเมินและตรวจสอบความพึงพอใจ ของลูกค้า
 • Sales & Marketing Report
  Sales & Marketing Report
  ระบบการสรุปและแสดงผล รายงานในรูปแบบของกราฟข้อมูล

**** Jigsaw Sales Force ยังเป็นระบบโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป จะต้องมีการ Modify หรือ Customize
เพื่อให้เข้ากับแต่ละบริษัทฯ และละองค์กรอยู่ดังนั้นจะมีค่าในการ Customize เริ่มต้นอยู่ที่ 1,xxx,xxx บาท

img
หน้า Wall
 • User interface ของระบบโปรแกรมที่คล้ายคลึงกับ Social Networking ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถเข้าใจในการใช้งานระบบโปรแกรมได้อย่างง่าย
 • หน้าจอ Wall ที่จะรวบรวม และสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าทุกรายในการดูแลของ พนักงานขายแต่ละคน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม ตรวจสอบ และอัพเดท รายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายที่ดูแลอยู่
 • ระบบการจัดกลุ่มของเพื่อนร่วมงานภายในสำนักงาน เพื่อคัดกรองข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายคนนั้น ๆ เท่านั้น
 • เรียกดูตารางการประชุม ตารางนัดหมายต่าง ๆ ได้ รวมถึงการมอบหมาย งานให้กับคนที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตาม ตรวจสอบงานที่มอบหมายได้อย่าง ง่ายในรูปแบบของ Grant Chart ที่ง่ายต่อการติดตาม และ update
เมนู Target Setting + Team Setup
 • 01
  ตัวอย่างหน้าจอการแสดงผลของการแบ่งหรือ ตั้งเป้าหมาย ให้กับพนักงานขายในองค์กรหรือ ทีมแต่ละคน โดยกำหนด ตามช่วงเวลา
 • 01
  ตัวอย่างหน้าจอสำหรับใช้ในการ Config ข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ การระบุสถานะต่าง ๆ ของข้อมูลแต่ละเมนู และ รายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับการ สร้าง Field Form บางส่วนที่จำเป็น
 • 01
  ตัวอย่างหน้าจอที่ใช้ในการกำหนดทีมขาย แบ่งทีมขาย และการบริหารจัดการเกี่ยวสิทธิการอนุมัติใบเสนอราคา
img
เมนู Quotation System
 • ใช้ในการออกใบเสนอราคา ให้กับลูกค้า โดยเชื่อมกับระบบประมาณการณ์ หรือ Sales forecast เพื่อให้พนักงานขายทำการประเมินความเป็นไปได้ใน การที่คาดว่าจะปิดการขายได้หรือไม่ได้อย่างไร โดยสามารถเลือกการ ประมาณการขายได้ทั้งแบบโดยรวมจากใบเสนอราคา หรือประมาณการขาย จากรายการที่ออกใบเสนอราคา
 • เลือกดูยอดรวมของพนักงานขายรายคน หรือรายทีม พร้อมเลือกช่วงเวลา ที่ต้องการติดตามตรวจสอบได้ตามต้องการ ทั้งแบบรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือกำหนดช่วงเวลาเอง
 • ทำการอัพเดท ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับใบเสนอราคา ในรูปแบบของหน้าจอที่คล้ายกับ Social Network เลือกติดตามใบเสนอ ราคาที่ได้มีการส่งให้ลูกค้าหรือ รอการอนุมัตจากหัวหน้า หรือผู้จัดการ ตามสายงาน
 • รองรับการเก็บใบเสนอราคาที่แก้ไข ไว้เป็น Version อ้างอิงย้อนหลังได้ตาม ต้องการ
img
เมนู Sales Forecast
 • เชื่อมต่อระบบมาจากระบบการออกใบเสนอราคา เพื่อให้ง่ายต่อการ วิเคราะห์ ข้อมูลของใบเสนอราคาที่ได้มีการส่งให้ลูกค้า ว่ามีโอกาส หรือความเป็นไปได้ มากน้อยแค่ไหนในการที่จะปิดการขายได้หรือไม่ได้ ด้วยสาเหตุอะไร
 • เลือกดูข้อมูลประมาณการขายของพนักงานขายรายคน หรือรายทีม พร้อม เลือกช่วงเวลาที่ต้องการติดตามตรวจสอบได้ตามต้องการ ทั้งแบบราย สัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือกำหนดช่วงเวลาเอง หรือเลือกระดับ ความเป็นไปได้ของการประมาณการด้านการขายตามที่กำหนดไว้
 • มีระบบบันทึกการแก้ไข การปรับเปลี่ยน เลื่อน การประมาณการณ์ที่ ผิดพลาดของพนักงานหรือทีมขาย เพื่อใช้อ้างอิงในการติดตามและตรวจสอบ การประมาณการณ์ขายที่ผิดพลาดบ่อย ๆ
img
เมนู Sales through/Sales order
 • เชื่อมต่อระบบมาจากระบบ Sales Force เพื่อทำการยืนยัน และทำการ ประเมินประสิทธิภาพที่เกิดจากพนักงานขายหรือทีมขาย ในกรณีที่มีการ ปิดการขายได้
 • เลือกดูยอดรวม หรือรายละเอียดแต่ละรายการที่ปิดการขายได้ รวมถึงเลือก ดูยอดขายจริงตามพนักงาขาย ตามทีมงาน หรือตามช่วงเวลาที่ต้องการ ตรวจสอบยอดการขาย
 • เชื่อมต่อไปยังระบบ Cash Receive System เพื่อทำการแยกรายละเอียด ของการจัดเก็บเงินตามงวด หรือช่วงเวลาต่าง ๆ พร้อมระบบแจ้งเตือน ล่วงหน้า
img
เมนู Contract System
 • เชื่อมต่อมาจากระบบ Sell through/Sell order เพื่อใช้ในการติดตาม และแจ้งเตือน เมื่อใบสั่งซื้อนั้นดำเนินการใกล้จะสิ้นสุด เพื่อแจ้งเตือนให้ฝ่าย การตลาดหรือฝ่ายขายทำการติดต่อลูกค้าอีกครั้ง
 • มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขของระบบที่ออกแบบไว้
img
เมนู Customer Survey
 • รองรับการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บบันทึกประวัติความพึงพอใจ ลูกค้าในด้านต่าง ๆ จากการให้บริการของพนักงานขาย
 • เชื่อมต่อแต่ละแบบสอบถามเข้ากับลูกค้าแต่ละรายที่ต้องการทำการประเมิน และเก็บบันทึกเข้าระบบของลูกค้าแต่ละราย
img
ระบบ รายงาน (Report)
Scroll