Synerry
0 %

มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

ปัจจุบัน (ปี 2562) เราได้ทำการพัฒนางานด้านการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน
ขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการสร้างและพัฒนาระบบเครื่องมือที่จะต้องใช้สำหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลต่างๆ สำหรับ WEB Master รวมถึงการออกแบบระบบ Front End ของเว็บไซต์
ให้รองรับมาตรฐาน และความสามารถด้านต่างๆ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น

W3C

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามข้อกำหนดขององค์การ มาตรฐานเวิลด์ ไวด์ เว็บ (World Wide Web Consortium:W3C) สำหรับ Hypertext Markup Language (HTML) อย่างน้อย HTML 4.01

WAI

การออกแบบและจัดทำให้เว็บไซต์เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Web Accessibility Initiative : WAI)

WCAG 2.0

การออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงตามข้อกำหนดเนื้อหาเว็บ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รุ่น 2.0 (WEB Content Accessibility Guidelines 2.0 : WCAG 2.0) ในเกณฑ์ความสำเร็จระดับ เอ (A) และรองรับกับแนวทางของ Thai Web Content Accessibility Guidelines 2010
(TWCAG 2010)

Government Web Site
Standard V.2

รายละเอียด
  • การตั้งชื่อเว็บไซต์ภาครัฐ
  • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงาน
  • คุณลักษณะที่ควรมี
  • การให้บริการของหน่วยงาน
  • การประกาศนโยบาย
  • การมีส่วนร่วมของประชาชน
  • ข้อมูลเปิดภาครัฐ
  • ความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์
ตัวอย่างผลงานบางส่วน
 
desktop mobile
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
www.sme.go.th view case study
 
desktop mobile
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
www.ega.or.th view case study
 
desktop mobile
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สรอ.)
www.egov.go.th view case study
Scroll