Synerry
0 %
ครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบของการให้บริการงาน
การบริหารและจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร

เรามีประสบการณ์ในการให้บริการงานด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
“การบริหารและจัดการองค์ความรู้ในองค์กร” หรือ Knowledge Management (KM)
ให้กับองค์กรขนาดใหญ่หลายหน่วยงาน เราให้บริการงานด้าน KM แบบครบวงจร ตั้งแต่ การเป็นที่ปรึกษาโครงการ
เป็นพี่เลี้ยงโครงการ KM จัดสัมมนา จัดวิทยากร จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
รวมถึงการออกแบบและพัฒนาระบบโปรแกรมเพื่อนำมาใช้สนับสนุนโครงการ
เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้เกิดการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในองค์กร อย่างยั่งยืน

และนี่คือข้อมูล และตัวอย่างขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนางานด้านระบบ “การบริหารและจัดการองค์ความรู้ในองค์กร” หรือ Knowledge Management ของเรา

องค์กรคุณมีปัญหาต่างๆ เหล่านี้หรือไม่
  • ไม่มีระบบโปรแกรมส่วนกลางให้พนักงานในองค์กรติดต่อ สื่อสาร แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน
  • ไม่มีระบบโปรแกรมสำหรับให้พนักงานทำงานร่วมกัน อย่างเป็นระบบ ระเบียบ
  • ต้นทุนของค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมต่อปีที่สูงและซ้ำซ้อน
  • ไม่มีวิธีการสกัดหรือจัดเก็บความรู้จากบุคคลกรที่มี ความสามารถสูงๆ
  • ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดพลาดเรื่องเดิมๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
กระแสของโลกในยุคอินเตอร์เน็ต
  • กระแสของโลกเครือข่ายสังคมบนโลกอินเตอร์เน็ตหรือ Social Networking
  • การติดต่อประสานงานของคนในองค์กรทำงานผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมากขึ้น
  • โลกของการติดต่อสื่อสารที่ผ่านอุปกรณ์สมัยใหม่มากขึ้น เช่น iPad, iPhone, BB
  • หลายๆ องค์กรกำลังก้าวและนำองค์กรเข้าสู่โลกของ Cloud Computing
  • การทำงานของคนยุคใหม่สามารถทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลาตามต้องการ

ดังนั้นเพื่อช่วยให้ความรู้ต่าง ๆ ที่มีในขบวนการของธุรกิจ ถูกถ่ายทอด จัดเก็บ
และนำมาใช้ซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลายองค์กรจึงต้องคิดค้น
หาวิธีการในการทำให้บุคลากรเห็นความสำคัญของการถ่ายทอด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เพื่อให้คนรุ่นต่อๆ
ไปขององค์กรสามารถต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ หรือพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กรหรือ
ที่เรียกกันว่า “นวัตกรรม” (Innovation)

งานบริการด้าน KM 3 อย่างของเรา
b05-01.jpg
Organization

คือการเป็นที่ปรึกษา เพื่อออกแบบและวางแผน วางโครงสร้าง และ กระบวนการต่างๆ ทำการฝึกอบรมให้กับผู้บริหาร คณะทำงาน และบุคคลากรในองค์กร

b05-02.jpg
Culture

คือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งส่วนนี้เราต้องทำงานร่วมกับ ผู้บริหาร หรือระดับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งเป้าหมายกำหนด ตัวชี้วัด และสิ่งต่างๆที่จะดำเนินการ ทั้งการฝึกอบรม และทำความ เข้าใจกับบุคคลากรในองค์กร

b05-03.jpg
Technology

คือการพัฒนาและออกแบบระบบโปรแกรม เพื่อนำมาใช้ในการบริหาร และจัดเก็บองค์ความรู้ต่างๆ จากบุคคลากรหรือสายงาน รวมถึงจะต้อง ออกแบบให้ระบบโปรแกรมสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้บุคคลากร ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ KM อย่างยั่งยืน

md
Play & Learn
เพลิดเพลินไปกับ KM
สำนักงานธนานุเคราะห์ view case study
Scroll